پــــــــــــاد اپ

اپلیکیشن امداد برای مار و عقرب گزیدگی

مارگزيدگي و عقرب زدگي از مشکلات عمده و مهمي است که تلفات آن در مناطق گوناگون با توجه به شيوه زندگي، وضعيت اقتصادي اجتماعي، وضع مسکن، سن، نحوه و محل گزش، نحوه ارائه خدمات بهداشتي و گونه هاي هر منطقه متفاوت است. اپلیکیشن ppAdaP به عنوان دستیار هوشمند در هنگام مار و عقرب گزیدگی (و حتی در پلن های توسعه ای آتی درمان سایر گزش ها و مسمومیت ها) طراحی و اجرا شده است. که میتواند به مصدوم نزدیک ترین مرکز دارای پادزهر و مسیر دسترسی به آن را معرفی کند. همچنین امکان ارسال لوکیشن مصدوم به مراکز درمانی و افراد دیگر وجود دارد. کادر درمان و مراکز درمانی هم میتوانند الگوریتم درمان ، نحوه تزریق پادزهر، ثبت اطلاعات مصدوم و بسیاری موارد آموزشی دیگر را در اختیار داشته باشند.