فیورگجت

گجت و اپلیکیشن پایش دمای بدن

فیورگجت، ابزارکی پوشیدنی برای پایش پیوسته دمای بدن می باشد. فیورگجت می تواند زیر بغل یا کشاله ران (برای نوزادان) نصب شده و بصورت پیوسته دمای بدن را اندازه گیری کرده و در اپلیکیشن ذخیره کند. چنانچه که دما از مقادیر آستانه عبور کند ، برای پیشگیری از مشکلات احتمالی از جمله ایجاد تشنج ، اپلیکیشن شروع به آلارم میکند. علاوه بر این با فیورگجت را میتوان برای پایش دمای بدن در شرایط مختلف تنظیم کرد برای مثال در خانم های باردار و یا خانم هایی که نیاز دارند زمان تخمک گذاری رو پایش کنند و یا در هیپوترمی سالمندان (کاهش دمای بدن) مورد استفاده قرار میگیرد.